Allmänna villkor

TEGO System AB, nedan kallat TEGO, har nedan allmänna villkor som standardvillkor. Utöver det som inte stipuleras i TEGOS allmänna villkor gäller leveransbestämmelser NL 17 för produkter och NLM 19 när montage inkluderas.

OFFERT

 • Giltighet gäller 30 dagar från offertdatum, om inte annat angivits.
 • Avvikelser från offert; Om offert avropas delvis eller med ändringar som är avvikande mot offerten förbehåller sig TEGO rätten till omförhandling av villkoren.
 • Vi förbehåller oss rätten till att reglera prislistor/priser baserat på förändringar (+/-5%) på plåt, aluminium och ingående komponenter.

Handlingar: ritningar, specifikationer, Dialuxberäkningar, konceptförslag eller framtagning av nya produkter, upprättade av TEGO, är TEGOS egendom och får inte delges till tredje man, utan TEGOS skriftliga medgivande.

LEVERANSTID

 • Normalt 3 veckor efter tekniskt klarlagd order.
 • Kundspecifika koncept/produkter kan ha en längre leveranstid.
 • Lagerförda varor kan levereras snabbare beroende på tillgång.
 • Bekräftad leveranstid avser när leveransen lämnar vår fabrik i Landskrona.

Vid leveransförskjutningar som beror på kunden kan TEGO i vissa fall lagerhålla produkter, dock max tre månader. Detta sker till en kostnad om 75 SEK/m3/vecka.

LEVERANSVILLKOR OCH TRANSPORT

 • FCA, fritt lastat från vår fabrik.
  Incoterms 2020
 • Tego ombesörjer leverans för kunds räkning om inget annat meddelas.
 • Transportkostnad från Landskrona tillkommer.

EMBALLAGE

Allt emballage ingår i priset. Pallar debiteras separat.

BETALNINGSVILLKOR

 • Fakturor skall betalas inom 30 dagar netto från fakturadatum, efter sedvanlig kreditprövning. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta på fakturavärdet med +8%.
 • Påminnelseavgift kan tillkomma vid försenad inbetalning.
 • Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar från fakturadatum godkännes ej.

KREDITPRÖVNING

TEGO förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning/kreditprövning i samband med och/eller efter avgivande av offert, även under avtalets löptid. Om resultatet av TEGOS kreditupplysning/kreditprövning ger befogad anledning för TEGO att ifrågasätta kundens betalningsförmåga har TEGO rätt att begära förskottsbetalning alternativt att kunden ställer godtagbar säkerhet för sin betalningsförpliktelse. Om kunden inte genomför förskottsbetalning eller ställer säkerhet enligt TEGOS begäran inom av TEGO angiven tid har TEGO rätt att häva avtalet utan några ytterligare förpliktelser från TEGOS sida, vilket inte ska begränsa TEGOS möjligheter till påföljder samt att kräva betalning.

MILJÖAVGIFTER

Vi följer förordningen om producentansvar för el utrustning (SFS 2014:1075) och är anslutna till El-Kretsen. Miljöavgifter för belysning och elradiatorer ingår i våra priser.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varorna förblir TEGOS egendom intill full likvid erlagts.

ÄNDRINGAR EFTER BESTÄLLNING

Alla ändringar som görs efter beställning, kan medföra extra kostnader.

REKLAMATIONER

 • Det är kundens ansvar att snarast undersöka levererad vara och antal.
 • Om brist eller fel föreligger ska kunden omedelbart skriftligt informera TEGO och senast inom 8 dagar efter inleverans.
 • För reklamationer gällande transportskador se avsnitt ”Transportskador”.

För mer info och för att anmäla en reklamation besök vår hemsida.

SÄLJARENS ANSVAR OCH GARANTI

 • Vårt ansvar för indirekta skador begränsas till maximalt 10% av köpesumman för den leverans som innehöll den defekta varan.
 • Garantitiden gäller från leveransdatum. För egentillverkad belysning är garantin 5 år och för elradiatorer 2 år. För produkter som inte är egentillverkade, tillhandahåller vi samma garanti som våra leverantörer.
 • Garantitidens giltighet förutsätter att TEGOS montageanvisningar och användandet av varan har följts till fullo. Garantitidens giltighet förutsätter att varan är betald.

Alla reklamationskostnader ställda mot TEGO kopplat till felsökning, ej godkända reklamationer och/eller fel som upptäcks och kan härledas till tredje part kommer att bestridas eller faktureras kund. Samma gäller för fel som är hänförliga till felaktiga eller missvisande ritningar, instruktioner eller specifikationer från kunden.

 

Kvalitetsavvikelser som inte kan reklameras;

 • Plastkomponenter till den del de missfärgas och blir sköra som en del av den naturliga åldringsprocessen.
 • Färgförändring av målade detaljer som en del av den naturliga åldringsprocessen.
 • Färgskillnad på plåtnyans på omålade plåtdetaljer.

TRANSPORTSKADOR, MATERIALBRIST VID MOTTAGNING

 • Transportskador eller mottagning av mindre antal mot fraktsedel, skall registreras på fraktsedel vid mottagandet för att vara giltiga.
 • Transportören bestyrker noteringen med namn och sin signatur och eventuellt bilregistreringsnummer.
 • Anmälan görs omedelbart av kunden till transportföretaget.
 • Emballage och frakthandlingar måste sparas för eventuell granskning av transportskada.
 • I samtliga fall skall även TEGO underrättas skriftligen.
 • Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom sju (7) dagar.

RETURER

 • Alla returer måste godkännas av TEGO.
 • Sker retur utan godkännande kommer dessa returer inte att hanteras och kostnader kopplad till returen kommer att belastas kunden.

Fellevererad vara eller vara med fabrikationsfel, se avsnitt ”reklamationer”.

Överblivet material efter montage
För att säkerställa materielbehovet på byggarbetsplatsen förekommer en viss procent överleverans av material. Detta överblivna material är inte återbetalningsbart.

Ångrat köp eller felbeställd vara

 • Produkter som ingår i TEGOs lagerförda sortiment kan returneras efter TEGOs godkännande.
 • Belysning är aldrig en lagerförd produkt.
 • Efter mottagning och kontroll krediteras kunden fakturabeloppet med ett 25% avdrag.
 • Returnerad vara ska vara i ursprungsskick och i originalemballage.
 • Ifall returnerad vara är skadat eller inte är i ursprungsskick, har TEGO rätt att neka returen och vid behov justera avdragsprocenten.
 • Transport för godkänd retur ombesörjs och bekostas av kunden.

Vid överenskommelse för retur av ej lagerförda produkter förbehåller sig TEGO rätten att ensidigt bestämma vilken procentsats avdraget blir.

MONTAGEVILLKOR

Det åligger köparen att bekosta och tillse följande i samband med köp av montage från Tego System AB:

 • Att det vid större projekt finns minst 600 kvm, fri sammanhängande montageyta per dag, om inte annat avtalats.
 • Att montörerna har tillträde till lokalen senast från kl 07.00 till kl 20.00 dagligen, även under lördag och söndag.
 • Att eluttag, 230 V finns i lokalen.
 • Att det finns anvisad plats för avfall i samband med montaget.
 • Elinstallation ingår ej.
 • Beställda extraarbeten debiteras löpande.
 • Vid sådant avbrott i montaget, där stilleståndet överstiger en timme och sker på grund av att andra arbeten pågår i lokalen, debiteras detta extra.
 • En resa och en montageetapp ingår om inget annat avtalats. I övrigt gäller NLM 19.

TVISTER, TILLÄMPLIG LAG

Tvister som uppstår ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.